Университетска национална специализирана болница за активно лечение "Света Екатерина"

Адрес:  София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А п.код
Управител:  проф. Генчо Начев
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  02/9159413 02/9159419 факс: 02/9549057  
E-mail: info@uhsek.com  
Сайт: www.uhsek.com  
Мисията на Университетската национална специализирана болница за активно лечение "Света Екатерина" е "прибавяне на години към живота и на здраве към годините”, предоставяйки на пациента със заболявания на органите на кръвообръщението широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ от областта на кардиологията, сърдечната и гръдна хирургия, съдовата хирургия и трансплантологията, състояща се в:
* извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика;
* прилагане на съвременни терапевтични, микроинвазивни и оперативни лечебни технологии;
* осигуряване на грижи за пациентите, по време на болничното им лечение, на равнище, съответстващо на най-добрите световни стандарти.
Договор с НЗОК за лечение на сърдечносъдови заболявания.
 
Автобус 72 

Организационна структура
 
Клиника по вътрешни болести към "Света Екатерина" 
Ехографска диагностика в пълен обем на заболяванията на вътрешните органи, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, ЕхоДоплерсонография на съдове. Инвазивни изследвания- фибробронхоскопия, фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия. Ендоскопските изследвания се извършват с най-съвременна и модерна апаратура в колаборация с възможностите на рентгеновата и лабораторна диагностика. Функционални изследвания- електрокардиография, ВЕТ-стрес тест, 24-часов ЕКГ Холтер. Функционално изследване на дишането- спирометрия , бодиплетизмография с определяне на дифузионен капацитет- DLCO.  
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А  
управител: доц. Николай Димитров 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/99159482  
E-mail: internalkatia@uhsek.com  
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub52  
Лечение и диагностика на всички вътрешни заболявания. 

Клиника по кардиология към "Света Екатерина" 
Интензивно лечение на сърдечно-съдови заболявания и инвазивна диагностика. Единствен в страната, апарат за интраваскуларно коронарно ултразвуково изобразяване. Eхокардиография и съдов доплер. Сърдечна катетеризация, пулмоангиография, аортография, ангиография, каротодография, оксиметрия, имплантиране на интракоронарен стент, каротидна ангиопластика, имплантация на временни и постоянни пеисмейкъри, поставяне на интрааортен контрапулсатор и др. 
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А  
управител: проф. Юлия Джоргова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9159560  
E-mail: cardiology@uhsek.com  
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub51  
  Разполагаме с:  
ротаблатор отпушва запушени кръвоносни съдове  ултразвук изследване стените на кръвоносните съдове 

Клиника по обща хирургия към "Света Екатерина" 
Клиниката по обща хирургия разполага с три сектора:
А. Сектор по гръдна, медиастинална и тиреоидна хирургия.
Б. Сектор по коремна хирургия.
В. Сектор по трансплантология - в него се извършват в планов и в спешен порядък трансплантации на сърце, бъбрек, бял и черен дроб, комбинирани трансплантации.
Клиниката осъществява предоперативна подготовка и следоперативно лечение и грижи за пациентите.
 
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А  
управител: д-р Евгени Аструков 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/99159482  
E-mail: internalkatia@uhsek.com  
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub55  
Конвенционални и лапароскопски оперативни интервенции върху заболяване на: щитовидна жлеза, млечна жлеза, хранопровод, стомах, дуоденум, тънки и дебели черва, черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища, панкреас, перинеум и анус, хернии, надбъбречна жлеза.
 

Клиника по съдова хирургия към "Света Екатерина" 
Планово и спешно хирургично лечение при заболявания на кръвоносните съдове:
* операции на периферни артерии;
* емболектомии;
* пластики на артерии след ендоартериектомии;
* байпас на периферни артерии;
* операции на периферни вени (стрипинч);
* протезиране на артерии и вени;
* съдови анастомози при бъбречни трансплантации.
 
София ул. "Конювица" № 65  
управител: проф. Тодор Захариев 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9214941 02/9214967  
E-mail: vassurgery@uhsek.com  
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub54  
Приемът на пациенти за планова хоспитализация се извършва след предварително назначени и изпълнени диагностични процедури: ЕКГ, ЕхоК-ТТЕ, при необходимост ТТЕ, РЕП (според клиничната картина) и 24-часов ЕКГ-запис, тип холтер. 

Клиника по сърдечна хирургия към "Света Екатерина" 
Аортокоронарен байпас, пластика и протезиране при клапни увреждания, операции на сърце и големи съдове: байпаси на коронарни артерии, каротис и периферни артерии, дисекации на аортата, операции на вродени малформации на сърцето, трансплантация на сърце, комбинирани операции: сърце-бъбрек, сърце-стомах, сърце-секцио цезареа, операции на бял дроб: резекции и пулмоектомии (с или без екстра корпорално кръвообръщение) по повод резектатабилни, прорастващи към средостемието тумори. 
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А  
управител: доц. Боян Баев 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9159667 02/9159638  
E-mail: surgery@uhsek.com  
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub53  
Приемът на пациенти за планова хоспитализация се извършва след предварително назначени и изпълнени диагностични процедури: ЕКГ, ЕхоК-ТТЕ, при необходимост ТТЕ, РЕП (според клиничната картина) и 24-часов ЕКГ-запис, тип холтер. Въведените са най-новите в световната практика оперативни технологии от областта на сърдечната и гръдната хирургия 

Консултативно-диагностичен блок към "Света Екатерина" 
Кардиология; сърдечна хирургия; съдова хирургия; ангиология. Електрокардиография, трансторакална ЕХО кардиография, трансезофагиална ЕХО кардиография, 24-часов ЕКГ по Холтер, ЕКГ стрес - тест. Пункции и малки хирургични интервенции, фиброгастодуоденоскопии, папилотомии, ERCP /ендоскопска ретроградна холедохо-панкреатография/, даваща възможност за оценка на жлъчните и чернодробните канали и панкреаса, както и ехография на коремни органи. белодробни заболявания. Белодробни изследвания: фибробронхоскопия, плеврална пункция и биопсия, определяне на артериални кръвни газове, функционално изследване на дишането - спирометрия и бодиплетизмография с определяне на Дифузионен капацитет /DLCO/, инхалационно лечение.
Функционална диагностика: ехокардиография - едноразмерна, двуразмерна; доплерехокардиография; цветна ехокардиография; трансезофагеална ехокардиография, работна ЕКГ - проба с две разновидности - велоергометрия и тичаща пътечка. холтер ЕКГ, инвазивно изследване. След извършване на съответните процедури, се проследява ефекта от тях: след ангиопластика - ехокардиография и работна проба, а след операция - контролни прегледи с ехокардиография и по преценка, допълнителни изследвания.
 
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9159405  
E-mail: diagnostics@uhsek.com  
Сайт: www.uhsek.com  
Включва хирургични кабинети, вътрешни болести, гастроентерология, пулмология, функционална диагностика, образна диагностика, електрокардиостимулация, клинична лаборатория и микробиологична лаборатория.